Algemene voorwaarden

Hair and Skin Institute B.V., statutair gevestigd te Bilzen (BE), hanteert voor haar dienstverlening de volgende Algemene Voorwaarden:

Beschrijving indicaties

Wanneer haren geleidelijk uitvallen en permanent verloren gaan, is dit doorgaans vanwege een onderliggende aandoening die androgene alopecia (hormoonafhankelijke haaruitval) wordt genoemd. Dit betekent dat de groeicyclus van het haar in bepaalde zones geprogrammeerd is om te verkorten, wat uiteindelijk tot kaalheid leidt, dit proces kan plaatsvinden op het voorhoofd, bovenzijde en kruin. Bij vrouwen kan dit ook de zijkanten betreffen. Momenteel is aangetoond dat alleen Minoxidil, Finasteride en Dutasteride dit proces helpen vertragen.

Patiënten kunnen ook haarverlies ervaren als gevolg van hormonale onbalans, verstoord voedingspatroon, stress, bloedarmoede, een laag ijzergehalte of aandoeningen aan de schildklier. Over het algemeen zijn dergelijke patiënten niet geschikt voor transplantatie en kunnen ze het beste worden behandeld door de onderliggende medische aandoening aan te pakken.

Patiënten met littekens op de behaarde hoofdhuid of in het aangezicht komen wel in aanmerking, dit geldt ook voor uitgebluste verlittekende processen.

Op grond van het door Patiënt ingevulde intake formulier met gegevens, het consult en een visuele inspectie wordt door Behandelaar bekeken in hoeverre de Patiënt voor behandeling in aanmerking komt en hoe het Behandelplan eruit gaat zien. Alleen ingeval van een positief advies, zulks naar het oordeel van Behandelaar, wordt overgegaan tot een behandeling.

Door ondertekening van deze Overeenkomst verklaart Patiënt het intakeformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

De procedure

Haartransplantatie is een minimaal invasieve medische ingreep. Permanente haren van delen van de hoofdhuid die normaal nooit kaal worden, worden getransplanteerd naar gebieden met permanent haarverlies.

De procedure wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving, zodat patiënten volledig op de hoogte zijn en met het team kunnen praten. Op verzoek en indien medisch toegestaan kunnen benzodiazepinen gebruikt worden om angst te verminderen. Vanwege de kalmerende effecten van benzodiazepinen raden wij u aan om niet zelf naar huis te rijden. In het geval u hier geen gebruik van maakt, mag en kunt u zelf rijden na afloop van de behandeling.

De duur van de procedure kan over het algemeen variëren van 5-9 uur, afhankelijk van de grootte van de behandeling.

Alternatieve behandelingen

Bij het consult is, afhankelijk van de aard van het haarverlies, besproken dat een haartransplantatie niet de enige oplossing was. Andere alternatieven zijn onder meer levenslange medicatie, het dragen van een pruik om het haarverlies te verhullen, en het niet ondergaan van chirurgische haartransplantatie.

Een uitleg van haartransplantatiechirurgie, de mogelijke voordelen en risico’s, beperkingen en alternatieven zijn besproken en gegeven.

Risico’s verbonden aan haartransplantatie

Patiënt begrijpt dat de risico’s, welke tijdens het consult ook mondeling zijn toegelicht door de Behandelaar en waarover Patiënt vragen heeft kunnen stellen, gepaard kunnen gaan met een haartransplantatie.

Garantie

Subjectiviteit – Patiënten erkennen dat deze procedure om cosmetische redenen wordt uitgevoerd in gebieden met haaruitval om het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen te verbeteren en daarom kunnen de resultaten alleen subjectief worden beoordeeld. Het is dan ook belangrijk om te begrijpen dat hoewel u wordt geïnformeerd over de waarschijnlijke resultaten, dit op geen enkele manier mag worden geïnterpreteerd als een garantie op tevredenheid.

Objectiviteit – Voor, tijdens en na afloop zullen hoge resolutie foto’s gemaakt worden van de oogst- en ontvangstgebieden. Opvolgend zullen wij telefonische controles aanbieden om de ontwikkelingen met u te evalueren. Op basis van de tussentijdse telefonische evaluatie zal afhankelijk van het verloop de eindcontrole met u worden ingepland 8-12 maanden na de behandeling. Hierbij worden wederom foto’s gemaakt ter controle en gaan wij samen met u na of de geplaatste grafts inmiddels allemaal één of meerdere haren produceren. Indien dit niet het geval is, zal een kosteloze correctie aangeboden worden ter grootte van het – door Behandelaar op basis van de beschikbare gegevens naar beste kunnen te schatten – verloren aantal plus 20%. Mocht dit geen resultaat opleveren, dan zullen naar rato van het aantal verloren grafts de betaalde kosten worden gerestitueerd.

Medisch dossier

Behandelaar zal alle gegevens die van belang zijn of kunnen zijn voor de behandeling opnemen in een, al dan niet digitaal, medisch dossier.

Behandelaar zal alle voorzorgsmaatregelen nemen om te bewerkstelligen dat de hiervoor bedoelde gegevens beveiligd zijn en alleen toegankelijk zijn voor hulpverleners die (mede) belast zijn met de behandeling van de Patiënt en voor degenen, aan wie de patiënt daartoe toestemming heeft gegeven.

Patiënt is desgevraagd bevoegd inzage te nemen en/of afschrift te ontvangen van het medisch dossier en andere hierop betrekking hebbende gegevensdragers, met uitzondering van persoonlijke werkaantekeningen.

Patiënt heeft steeds het recht om eventuele fouten in het medisch dossier te herstellen en om een eigen verklaring aan het dossier toe te voegen. Ook heeft de Patiënt het recht om gegevens uit het medisch dossier te laten vernietigen.

Behandelaar neemt het recht op privacy van de Patiënt zeer serieus en verwijst voor haar privacy beleid naar www.hairandskininstitute.nl.

Kosten, betaling en overmacht

De overeengekomen aanbetaling zoals omschreven in het “Behandelplan” dient uiterlijk twee weken na ontvangst van de factuur te geschieden. Het resterende bedrag voor de behandeling dient uiterlijk op de dag van behandeling voldaan te zijn in die zin dat de betaling ontvangen is op de rekening van Behandelaar.

Indien als gevolg van een overmachtsituatie bij Patiënt de behandeling niet op de geplande datum plaats kan vinden, wordt na overlegging van enigerlei bewijs van deze overmacht, de behandeling in gezamenlijk overleg door “Partijen” verplaatst zonder bijkomende kosten.

Indien buiten een overmachtsituatie bij Patiënt de behandeling op verzoek van Patiënt dient te worden verplaatst naar een andere datum, zal Patiënt de tengevolge daarvan door Behandelaar te maken onkosten vergoeden. Deze kosten bedragen €500,-.

Behandelaar is gerechtigd de verdere uitvoering van deze overeenkomst, en daarmee de behandeling, op te schorten indien Patiënt op enig moment in gebreke is ten aanzien van de (aan)betaling. Tevens is Behandelaar gerechtigd om in het geval van overmacht aan de zijde van Behandelaar, waaronder in elk geval wordt verstaan ziekte van de behandelend arts, de afspraak voor de behandeling te verzetten. 

Beëindiging overeenkomst

Behandelaar is gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige redenen zoals wanbetaling, onheus of agressief gedrag, dan wel het niet opvolgen van adviezen en/of het niet verlenen van benodigde medewerking.

Bij iedere beëindiging van deze Overeenkomst voorafgaande aan de behandeling als gevolg van een aan Patiënt te verwijten reden, heeft Behandelaar recht op vergoeding van haar onkosten ter hoogte van voornoemd bedrag, zulks onverminderd het wettelijke recht van Behandelaar om in geval dat de schade hoger is volledige schadevergoeding te vorderen.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst en ieder geschil dat betrekking heeft op de uitvoering daarvan, dan wel anderszins daarop betrekking heeft, waaronder geschillen omtrent niet-contractuele rechten en/of verplichtingen, worden beheerst door, en dient te worden uitgelegd in overeenstemming met, Nederlands recht.

Wijzigingen van deze overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn aangegaan en door de Partijen zijn ondertekend.

Behoudens wanneer regels van dringend recht zich hiertegen verzetten, worden alle geschillen die uit deze Overeenkomst zouden voortvloeien voorgelegd aan de bevoegde rechter te Maastricht.

Vragen-, klachten en aansprakelijkheid

Mochten er enige vragen of klachten zijn, dan kan de Patiënt deze steeds richten aan het op de eerste pagina genoemde e-mailadres: . Uw vragen en klachten worden zo snel mogelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

De Behandelaar is voor eventuele aanspraken van Patiënt verzekerd. De aansprakelijkheid van Behandelaar is dan ook steeds beperkt tot maximaal het door de verzekeraar in voorkomend geval uit te keren bedrag.